Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich – historia i teraźniejszość

Budynek dzisiejszej szkoły na pocztówce sprzed stu lat.

W Strzelcach Wielkich już od późnego średniowiecza prowadzono przykościelne szkoły które sponsorowane były również przez mieszczan strzeleckich. Nauka opierała się na przekazywaniu wiedzy związanej z wiarą katolicka i protestancką. Przekazywano tam również sztukę czytania i pisania. Już w XVI wieku znana i potwierdzona w zapisach archiwalnych była szkoła przyklasztorna w Jemielnicy, do której uczęszczały w głównej mierze dzieci okolicznej szlachty i bogatszego mieszczaństwa. W Strzelcach Wielkich szkołę z prawdziwego zdarzenia powołano dopiero w drugiej połowie XIX wieku za rządów burmistrza Körniga. Był to okres wielkich przemian na dobre. Przed powołaniem do życia Progymnasium, w 1863 roku założono w Strzelcach szkołę dla dziewcząt tak zwaną, höhere Töchterschule pod kierownictwem egzaminowanej nauczycielki Angeliki Franklin. W 1886 roku zostało powołane do życia 3 klasowe Progymnasium, które początkowo ulokowane zostało na ulicy Krakowskiej pod numerem 12. W dniu otwarcia obok burmistrza Körniga zabrał również głos przedstawiciel rady miejskiej Dr. Bruck oraz kierujący nową szkołą rektor dr. Proske. Został wtedy przedstawiony dokładny program nauczania nowej szkoły. Informacje te zostały opublikował a w Schlesische Provinzialblätter w grudniu 1868 przez Dr. Wagnera. Dalsza rozbudowa organizacyjna tak zwanego Progymnasium następowała sukcesywnie w kierunku rozszerzenia programowego oraz zwiększenia ilości klas. Wcielenie w życie powołania pełnego Gymnasium w Strzelcach Wielkich było możliwe dzięki uporczywej pracy magistratu oraz kontaktów w urzędnikami rządu pruskiego we Wrocławiu. Projekt ten wspierali nie tylko mieszczanie strzeleccy. Budowa z prawdziwego zdarzenia budynku szkoły została zapoczątkowane zakupem od inspektora Justa 14 Morg ziemi znajdującej się w zachodniej części przylegającej do tak zwanego zachodniego wyjazdu (gräflichen Parks) przedwojennej ulicy Hummereistrasse gdzie znajduje się obecnie główna część więzienia, od strony miasta. Jednakże wkrótce do planów budowy gmachu Gymnasium włączył się wielki orędownik powstania szkoły wyższej w Strzelcach Wielkich, hrabia Johannes Renard. Dokonał on darowizny na rzecz miasta placu przy ulicy Krakowskiej gdzie dzisiaj stoi budynek szkoły. Tam też rozpoczęto budowę obiektu. Budowa trwała do roku 1872 kiedy to oficjalnie przeprowadzono się z wynajmowanych pomieszczeń na ulicy Krakowskiej pod numerem 12 do nowego gmachu. Celem podkreślenia ważności strzeleckiego Gymnasium nazwano je Gymnasium Królewskim na cześć Cesarza i Króla Wilhelma I. Jak już wspomniano pierwszym oficjalnym dyrektorem szkoły był Dr. Proske, jego następcą został Dr. Gustav Schroeter w latach 1879 do 1881. Dalej Dr. Bruno Larisch który funkcje tą pełnił przez wiele lat do 1897 roku. Okres od 1898 kierownictwo szkoły przejmuje profesor Sprotte. W latach od 1909 do 1912 funkcję dyrektora Gymnasium piastował Dr. Heinrich Seidel. Do pewnej ciekawostki należy zaliczyć informację że, magistrat Strzelecki w 1911 roku dokonał mianowania jednej z nowych ulic na krakowskim przedmieściu na ulice Gymnasialstrasse. Chodzi o ulicę Stanisława Moniuszki biegnąca w kierunku dzisiejszego targowiska.

Najstarsze odnalezione dokumenty w postaci Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Gross Strehlitz, dotyczące działalności tej placówki szkolnej, pochodzą z roku 1879. Stronę tą pragniemy poświęcić historii szkoły w aspekcie zaprezentowania osiągnięć personelu nauczycielskiego oraz pokoleń uczniów uczęszczających na przestrzeni lat do tej szkoły. Mamy nadzieję że dzięki zaangażowaniu dzisiejszych uczniów i nauczycieli obecnego Liceum w Strzelcach Opolskich, odtworzymy zapomnianą historię tej placówki.