Ludzie, miejsca, pamiątki historii

 

Historia  lokalnych nazw miejscowych

W naszym codziennym języku stosujemy konkretne określenia które mają szeroki zakres znaczeniowy, gdyż wskazują nie tylko konkretne, pojedyncze zjawiska zwiazane z miejscową historią  np. wyraz Wapienniki oznacza nie tylko  pojedynczy obiekt produkcyjny ale również budynek mieszkalny czy nawet grupę wielu budynków mieszkalnych razem wziętych. Ich podstawową funkcją jest wyróżnienie, wyodrębnienie nie tylko  jednostkowych zjawisk z ogólnego tła otaczającej rzeczywistości. Ich funkcję można  nazwać identyfikacją, odróżniającą, bo służy do odróżnienia , a tym samym do identyfikowania jednego miejsca wśród wielu miejsc. Nazwy miejscowe są więc swoistymi znakami językowymi, bez których trudno by nam  było orientować się w topografi terenu. Nazwy miejscowe topograficzne istnieją we wszystkich znanych nam językach. Swoją funkcją wypełniają  powszechną, uniwersalną potrzebę społeczno-komunikacyjną nazywania obiektów jednostkowych, niepowtarzalnych. Aby w ten sposób wyróżnić i zidentyfikować konkretne miejsce w otaczającym nas świecie. Nazywanane są one  toponimami (grec. Topos miejsce ), czyli nazwy wszelkich obiektów przestrzennych i  terenowych, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych przez człowieka. Nazwy takie w swej treści zawierają bogaty przekaz historyczny, który dla wielu jest jedynie określeniem słownym.  Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszych miejscowości o ich  istnieniu  i poprzez ich popularyzację  dąrzymy do zachowaniu ich dla lokalnej kultyry i tradycji.

Przykład :  W Szymiszowie istniało pewne miejsce które nazywano Florkowa Górka.  Prawie nikt już niewie, dlaczego nazwa  taka  powstał, a prawdopodobnie jedynie starsi mieszkancy pamiętają gdzie to miejsce  się znajdowało.

Florkowa Górka – nazwa topograficzna która swoją  genezę wywodzi od nazwiska właściciela ( użytkownika) gruntów w Szymiszowie Pranklu,  niejakiego Florka. O miejscu tym mówiono również Florkowe.  Florkowa Gorka znajdowała się na areale dzisiejszego składu węgla,  części miejscowości Szymiszów Wieś znanego jako Prankel, tuż  przy torach kolejowych.  Częściowo górka ta została usunięta w latach 70 XX wieku, w zwiazku z budową hali produkcyjnej mieszalni pasz której właścicielem był GS Szymiszó. Nazwa ta związana jest z gospodarstwem rolnym którego zarządcą był wspomniany Florek, pracownik Cementowni Szymiszów. Gospodarstwo to powstało na przełomie wieku XIX i XX. Było ono częścią kompleksu przemysłowego, zakładów cementowo-wapienniczych w Szymiszowie. Rola tego gospodarstwa była ścisle związana z  polityką społeczną ówczesnego właściciela jakim była spółka akcyjna Oberschlesische Zementgeselschaft in Schimischow. Gospodarstwo to dostarczało produktów rolnych dla ówczesnego dyrektora  zakładu jak również dla robotników pracujacych w tym zakładzie.

Przykład.  Parzęć. W Suchej jedną z tradycyjnych nazw stosowanych do dzisiaj jest określenie terenu  skwerku,  obok Remizy Straży Pożarnej OSP  Sucha, mianem ,,Parzęć,, Według  S.Suchackiej, autorki  opracowania ,,Słownik entymologiczny nazw gegraficznych śląska,,  słowo to prawdopodobnie powinno zostać zapisane jako pażęć co oznacza trawę, murawę,łączkę. W SGPIII porównanie słowa parzęć w odniesieniu do okreslenia zieleniny w tym przypadku szczypiorku. Wychodząc z założenia że obszar leżący w pobliżu zabudowań dawnego majatku  mógł być wykorzystywany do uprawy warzyw, jest rzecza prawdopodobny że uprawiano tam głównie szczypiorek.