Czy wiecie że …..

Propozycja organizacji Konkursu Fotograficznego lato 2020

,,Tajemnicze i piękne zakątki ziemi strzeleckiej,

§ 1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego Inicjatywa Społeczna Moreantiqua, współorganizatorami są:
Powiatowe Centrum Kultury Strzelce Opolskie
Miejski Dom Kultury Strzelce Opolskie
Gmina Strzelce Opolskie
Gmina Jemielnica
Gmina Izbicko
Gmina Kolonowskie
Gmina Leśnica
Gmina Ujazd
Gmina Zawadzkie

§ 2 Organizatorzy oczekują wyłącznie zdjęć wykonanych na terenie Gmin powiatu Strzeleckiego (bez względu na datę powstania poszczególnych zdjęć) i nie pozostawiających wątpliwości co do lokalizacji fotografowanych przestrzeni.
§ 3 Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że jest skierowany do wszystkich osób fotografujących. Z udziału w konkursie zostają wykluczone osoby związane z organizatorem konkurs i członkowie ich rodzin.
§ 4 Forma nadsyłanych zdjęć:

1.Płyty CD z cyfrową wersją prac (format, jpg (z minimalną kompresją), BMP – tryb RGB.) wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 250 dpi (ułatwi to organizatorowi ich szybką późniejszą publikację w wystawie pokonkursowej).

2.Poprzez przesłanie plików ze zdjęciami bezpośrednio na adres organizatora: info@moreantiqua. pod warunkiem, że wiadomość z załącznikiem (załącznikami) nie przekracza łącznie 25 Mb.

Organizator zobowiązuje się do wysłania na adres e-mail uczestnika potwierdzenia otrzymania zdjęć drogą elektroniczną i przyjęcia ich do rywalizacji konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organizatora w ww. terminie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia niniejszej kwestii.

§ 5 Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac. Prace nie spełniające kryterium jakościowego nie będą oceniane.

§ 6 Przyjmowanie prac fotograficznych rozpocznie się z dniem ogłoszenia otwarcia konkursu. Ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane przez organizatora i współorganizatorów poprzez publikację tego faktu w prasie, i ogłoszeniach zamieszczonych w poszczególnych Gminach. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac. Plik z każdym ze zdjęć powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer zdjęcia, nazwa i adres autora oraz opis miejsca przedstawionego na zdjęciu obiektu. Zdjęcia z umieszczonymi na nich danymi autora, jako nie spełniające kryterium anonimowości, nie będą oceniane. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie opisanych

§ 7 Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna.

§ 8 Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.

§ 9 Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody:
1 miejsce –nagroda pieniężna, wysokość uzgadniana
2 miejsce  wysokość nagrody uzgadniana
3 miejsce  wysokość nagrody uzgadniana
Oraz 3 wyróżnienia i nagrody rzeczowe

Organizator Konkursu informuje ponadto, że w formie nagrody specjalnej zostaną wylosowane z grona uczestników konkursu, 3 osoby które uhonorowane zostaną Vocherem do realizacji na fundację i rejestracje własnego herbu rodowego. Nagrody specjalne przekazane zostały do dyspozycji Jury, przez sponsora konkursu, Rolę Herbowa Nova Heroldia. http//:www.novaheraldia.net

§ 10 Werdykt Jury ma moc ostateczną.

§ 11 Fotografie biorące udział w konkursie nie są zwracane ich autorom.

§ 12 Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej:
nadsyłanie prac do 15 lipca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego),
ogłoszenie alfabetycznej (bez podania uzyskanego miejsca w konkursie) listy laureatów i uczestników warsztatów fotograficznych nastąpi do 15 sierpnia 2020 r. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym nastąpi w ostatnia sobotę wrzesnia 2020 r. w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskch Wszelkie zmiany dotyczace miejsca wręczenia nagród, oraz wystawy pokonkursowej zostaną w odpowiednim czasie podane do publicznej wiadomosci.

§ 13 Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będąnigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

§ 14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs w celach promocji konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów. Przewiduje się publikację pokonkursowego katalogu z nagrodzonymi i wybranymi pracami. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po jego jednym egzemplarzu.

§ 15 Odpowiednio zabezpieczone, w usztywnionej kopercie, prace na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na podany poniżej adres:
organizatora z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

§ 16 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

§ 17 1.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Inicjatywa Społeczna Moreantiqua, reprezentowany przez przedsatwiciela tego gremium. („Administratora”).
2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
4.Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo2.szczecin@gmail.com
5.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
11.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 18 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Strzeleckiego Konkursu Fotograficznego realizowanego przez Inicjatywę Społeczną Moreantiqua, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zpóźniejszymi zmianami.